CTBA佈告欄_文章內容


標題:盧俊義牧師 導讀本台語版     編號:2     公布時間:Thu Feb 25 19:16:09 2016

發佈人:     相關網址:http://
大家,平安

感謝盧俊義牧師提供伊著作ê 「認bat聖經」導讀本
hō͘ 《全民台語聖經》http://ctb.fhl.net上網,
方便讀者了解上帝ê話。

請點選 「註釋/盧導讀台」就會出現對應經節ê導讀本。

請多多利用並提供你ê寶貴意見。

願上帝記念每一個人所做ê工,加添賜福!
Goān Siōng-tè kì-liām múi chi̍t-ê lâng só͘ chò ê kang, ke-thiⁿ sù-hok!


 
附件:
發佈者來自

上一篇     下一篇     修改     回信息列表