CTBA影音消息_影音內容


標題:賴永祥長老獲頒台南神學院榮譽神學博士致詞(2015學年)     編號:6     公布時間:Thu Jun 23 20:01:32 2016

發佈人:menchiin     相關網址:https://www.youtube.com/watch?v=Iz-85181Wso
賴永祥長老獲頒台南神學院榮譽神學博士致詞(2015學年)

 
附件:
發佈者來自

上一篇     下一篇     修改     回信息列表